Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ (1999) ตอนที่ 1-62 พากย์ไทย จบแล้ว

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ (1999) ตอนที่ 1-62 พากย์ไทย จบแล้ว
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

9.079

View:

59

71 / 100

ดูอนิเมะออนไลน์ Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ (1999) ตอนที่ 1-62 พากย์ไทย จบแล้ว ฮันเตอร์ ชื่อเรียกของเหล่ามนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษในการใช้อนุภาพของเน็นและเอ็น เทียบเคียงกับโลกความจริงนั้นสามารถแปลงความสามารถในความคิดให้กลายมาเป็นอำนาจจริงในรูปแบบนามธรรมและจิตใจ ความนึกคิดให้กลายเป็นของจริงขึ้นมาได้ โลกแห่งนี้มีสมาคมลับที่เรียกกันว่า ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ เพื่อปกครองเหล่า นักรบฮันเตอร์ และมอบหมายภารกิจในการกำจัดหัวโขมยและอาชญากรรมต่าง และจัดการคัดเลือกเหล่า ฮันเตอร์หน้าใหม่ทุกปี